Places beginning with KY in Uzbekistan (general), Uzbekistan:
Kylychniyazbay
Kyngyr
Kyrk
Kyrk
Kyrk-Aul
Kyrkchek
Kyrkkyz
Kyrkteshik
Kyrlishan
Kyzylbash
Kyzyl-Bay
Kyzylbel'
Kyzylbulak
Kyzyl-Chaura
Kyzyl-Davlyat
Kyzyldekhkan
Kyzyldzhar
Kyzylkala
Kyzyl-Kala
Kyzylkulak
Kyzylkumskiy
Kyzylmazar
Kyzyl-Mazar
Kyzyl-Oktyabr'
Kyzylrabat
Kyzylrabat
Kyzylravat
Kyzyl-Ravat
Kyzylsay
Kyzyl-Shiva
Kyzyltumshuk
Kyzylturuk
Kyzyltut
Kyzyluchkun
Kyzyluchkun
Kyzyl-Uzbekistan