Places beginning with KA in Gegharkʼunikʼ, Armenia:
Kakhakn
Kalavan
Kamyshlu
Karaiman
Karakoyun
Karanlukh
Karchaghbyur
Karmirgyugh
Karmir Gyukh
Karmirkharab
Karvansara